Περιήγηση: Δημοσιογράφος

Ατέχνως
Βιβλίο συλλυπητηρίων στην Αθήνα για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων ανοί­γει από την Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, για τη δολο­φο­νία της διά­ση­μης αντα­πο­κρί­τριας του Al Jazeera…

Πολιτισμός
Βασίλης Ραφαηλίδης, στάθηκε δίπλα στο ΚΚΕ και στις λαϊκές αγωνίες μέχρι την τελευταία πνοή του

Στις 8 Σεπτεμ­βρί­ου 2000 έφυ­γε ο αγω­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος, αρθρο­γρά­φος και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου Βασί­λης Ραφαη­λί­δης, σε ηλι­κία μόλις 66 χρό­νων. Ανήσυχο…

Επικαιρότητα
Παλαιστίνη: Υπέκυψε παλαιστίνιος δημοσιογράφος που είχε τραυματιστεί από ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα

Του­λά­χι­στον εννέα Παλαι­στί­νιοι, ανά­με­σά τους ένας δημο­σιο­γρά­φος, σκο­τώ­θη­καν από τα πυρά ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη μεθό­ριο μετα­ξύ της Λωρί­δας της Γάζας…