Περιήγηση: Δημοσκόπηση

Διεθνή
ΗΠΑ: Το 51% των νέων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική-κομμουνιστική χώρα

Ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία προ­κύ­πτουν από πρό­σφα­τη έρευ­να-δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας YouGov για τον πολι­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της αμε­ρι­κα­νι­κής νεο­λαί­ας. Σύμ­φω­να με έρευ­να που…

Διεθνή
Στάλιν: Ψηλά στην συνείδηση του ρώσικου λαού, παρά τους τόνους αστικής προπαγάνδας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Αστα­μά­τη­τη υπήρ­ξε η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή και αντι­σο­βιε­τι­κή προ­πα­γάν­δα, με αιχ­μή τον Στά­λιν, εδώ και περισ­σό­τε­ρα από…