Περιήγηση: Δημοτικά τέλη

Κοινωνία
Δημοτική Αρχή Πάτρας: Προχωρά στην περαιτέρω μείωση στα ανταποδοτικά τέλη για κατοίκους και μικροεπαγγελματίες (VIDEO)

Τη συνέ­χι­ση των χαμη­λών συντε­λε­στών στα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας και ηλε­κτρο­φω­τι­σμού καθώς και στα τέλη κοι­νο­χρή­στων χώρων ώστε να «συμ­βά­λου­με…

Επικαιρότητα
Δήμος Αθηναίων: Εκτός πραγματικότητας τα τέλη που επιβάλλει σε δημότες και επαγγελματίες!

Στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Δήμου Αθη­ναί­ων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την  Παρα­σκευή 30 Οκτώ­βρη 2020, απο­φα­σί­στη­καν οι συντε­λε­στές των δημο­τι­κών τελών…