Περιήγηση: Δημοτική Αστυνομία

Κοινωνία
Επανιδρύεται η Δημοτική Αστυνομία ως μηχανισμός προστίμων και καταστολής

Επα­νι­δρύ­ε­ται η Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία που διέ­πρε­ψε ως μηχα­νι­σμός επι­βο­λής και είσπρα­ξης προ­στί­μων, κατα­στο­λής, κατα­δί­ω­ξης των μικρε­μπό­ρων και μετα­να­στών. Την επα­νί­δρυ­ση της…

Κοινωνία
Οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων νόμιμα τοποθετούνται στο παρμπρίζ των οχημάτων

Σύμ­φω­να με το Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών οι κλή­σεις της Τρο­χαί­ας και της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας που τοπο­θε­τού­νται στο παρ­μπρίζ των οχημάτων…

Κοινωνία
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 1.400 κλήσεις σε μία ημέρα από τη Δημοτική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη με το ληστρικό σύστημα στάθμευσης

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου οι εικό­νες από τα δημό­σια μέσα μετα­φο­ράς θυμί­ζουν τρι­το­κο­σμι­κή χώρα.… Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου εφρ­μό­ζε­ται ένα από τα…

Κοινωνία
Καμαρώνει ο Μπουτάρης για τις χιλιάδες κλήσεις που πλήρωσαν κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης

Σε απο­λο­γι­σμό του νέου συστή­μα­τος ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης, για το πρώ­το τρί­μη­νο του 2018, προ­χώ­ρη­σε η διοί­κη­ση του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης και ο…