Περιήγηση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας

Ποίηση
20 ποιητές από 3 νομούς στο Αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Το φιλό­ξε­νο ανα­γνω­στή­ριο της Δημο­τι­κής Βιβλιο­θή­κης Νάου­σας υπο­δέ­χτη­κε το Σάβ­βα­το βρά­δυ 19 Μαρ­τί­ου, για πρώ­τη φορά είκο­σι ποι­η­τές από τρεις…