Περιήγηση: Δημοτική γλώσσα

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου

1902 Στην Ελλά­δα, το Υπουρ­γείο Στρα­τιω­τι­κών δια­τά­ζει την κατά­σχε­ση των μετα­φρά­σε­ων του Ευαγ­γε­λί­ου. 1918 Η Μόσχα ορί­ζε­ται πρω­τεύ­ου­σα του σοβιε­τι­κού κράτους.…