Περιήγηση: Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Καλλιθέας

Εκδηλώσεις
«Η Γυναίκα», έκθεση εικαστικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής

Έκθε­ση με εικα­στι­κά έργα υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής διορ­γα­νώ­νε­ται από 5 έως 13 Οκτω­βρί­ου (εκτός Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου) στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του…