Περιήγηση: Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσ/νίκης: ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ απέρριψαν ψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού!

Μια μόλις μέρα μετά την τερά­στια συγκέ­ντρω­ση στην Πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους με σύν­θη­μα «Τα δημό­σια αγα­θά πάνω από τα κέρ­δη τους»,…

Επικαιρότητα
Μέρα μεγάλης ντροπής για το Δήμο Θεσσαλονίκης με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση και από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανή­με­ρα της Μέρας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και της…

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσ/νίκης: Εμετικές ρατσιστικές κραυγές κατά προσφύγων από ακροδεξιές παρατάξεις

Εν μέσω ρατσι­στι­κών κραυ­γών εγκρί­θη­κε από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που συνε­δρί­α­σε τη Δευ­τέ­ρα 16 Δεκέμ­βρη, η συνέ­χι­ση του προγράμματος…

Επικαιρότητα
Αθλιότητες ακροδεξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Ζήτησαν να ξηλωθεί η αναθηματική πλάκα της απελευθέρωσης

Την αρχή έκα­νε ο βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ Στρ. Σιμό­που­λος, που ανι­στό­ρη­τα υπο­στή­ρι­ξε ότι τάχα οι Γερ­μα­νοί ναζί κατα­κτη­τές της Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Η «πολιτική βούληση» σταματά όπου ξεκινούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα

Ειδι­κή συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης για το Μετρό της πόλης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες με την παρου­σία εκπρο­σώ­πων της κυβέρ­νη­σης, της «Αττι­κό Μετρό», βου­λευ­τών, Τοπικής…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης: Απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη της επίθεσης στον Γ.Μπουτάρη (VIDEO)

Την από­λυ­τη και κατη­γο­ρη­μα­τι­κή κατα­δί­κη της τρα­μπού­κι­κης επί­θε­σης ενά­ντια στο δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νη Μπου­τά­ρη εξέ­φρα­σε κατά τη διάρ­κεια της χθεσινής…

Επικαιρότητα
Εισβολή φασιστοειδών της Χρυσής Αυγής στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Σε μια προ­σπά­θεια να που­λή­σουν κάλ­πι­κο «πατριω­τι­σμό» με αφορ­μή το ζήτη­μα του ονό­μα­τος της Μακε­δο­νί­ας, ομά­δα στε­λε­χών της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυσής…