Περιήγηση: δημοτικό

Κοινωνία
Αγ. Δημήτριος: Πλημμύρισε με βοθρολύματα το 3ο Δημοτικό Σχολείο!

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που ακο­λου­θεί­ται από τις κυβερ­νή­σεις, το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και ορι­σμέ­νες δημο­τι­κές αρχές, που αντι­με­τω­πί­ζουν την…