Περιήγηση: Δημόσια έργα

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Η ιεράρχηση και υλοποίηση δημοσίων έργων γίνεται με κριτήριο τα κέρδη μεγάλων ομίλων

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με τον πρό­ε­δρο της Ενιαί­ας Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Συμ­βά­σε­ων, Γιώργο…