Περιήγηση: δημόσια - δωρεάν Παιδεία

Επικαιρότητα
Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Παρουσίασε το πλαίσιο πάλης για «Να γίνουμε φοιτητές ξανά! Φοιτητές όπως μας αξίζει» +VIDEO

Με βασι­κό σύν­θη­μα «Να γίνου­με φοι­τη­τές ξανά! Φοι­τη­τές όπως μας αξί­ζει», οι δυνά­μεις του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ) απευ­θύ­νο­νται στους…