Περιήγηση: Δημόσια Παιδεία

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση ΚΚΕ: Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει το σύνο­λο των υλι­κών της ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.…

Παιδεία
Ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας & τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο»

Ημε­ρί­δα με θέμα: «Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας & τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» Μια ενδια­φέ­ρου­σα ημε­ρί­δα, διοργάνωσε…

Παιδεία
ΚΚΕ: Ημερίδα για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο

«Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας και τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» είναι ο τίτλος της ημε­ρί­δας που διοργανώνει…

Επικαιρότητα
Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Παρουσίασε το πλαίσιο πάλης για «Να γίνουμε φοιτητές ξανά! Φοιτητές όπως μας αξίζει» +VIDEO

Με βασι­κό σύν­θη­μα «Να γίνου­με φοι­τη­τές ξανά! Φοι­τη­τές όπως μας αξί­ζει», οι δυνά­μεις του Μετώ­που Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ) απευ­θύ­νο­νται στους…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Σχόλιο για τις δηλώσεις της Ν. Κεραμέως — Να γίνει ασφαλής επανέναρξη της μορφωτικής διαδικασίας

Έστω και την τελευ­ταία στιγ­μή η κυβέρ­νη­ση να υλο­ποι­ή­σει τα αιτή­μα­τα του εκπαι­δευ­τι­κού κόσμου για την ασφα­λή επα­νέ­ναρ­ξη της μορφωτικής…

Επικαιρότητα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» (Video)

Με ένα ακό­μα γεμά­το παλ­μό και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, εκπαι­δευ­τι­κοί, μαθη­τές, φοι­τη­τές, γονείς δήλω­σαν πως το αντιδραστικό…

Παιδεία
Μαθητές-Φοιτητές: Με μαχητικές κινητοποιήσεις τίμησαν τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Με συν­θή­μα­τα και αιτή­μα­τα για την κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών τους και ενά­ντια στην κατα­στο­λή, μαθη­τές και φοι­τη­τές, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στα…