Περιήγηση: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Κοινωνία
ΔΥΠΑ: Από Μ. Τετάρτη οι αιτήσεις για 3.000 θέσεις εργασίας στην Αττική με επιδότηση έως και 8.400 ευρώ

Τη Μεγά­λη Τετάρ­τη, 12 Απρι­λί­ου 2023, στις 13:00, ξεκι­νούν οι αιτή­σεις επι­χει­ρή­σε­ων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε περιο­χές υψη­λής ανερ­γί­ας της Αττικής…