Περιήγηση: Δημόσιο

Επικαιρότητα
Με τηλεργασία η λειτουργία του Δημοσίου, αύριο, λόγω της κακοκαιρίας

Μέσω τηλερ­γα­σί­ας από τους υπαλ­λή­λους θα λει­τουρ­γή­σουν, αύριο Τρί­τη, οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, εξαι­τί­ας των ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Όπως ανα­φέ­ρει εγκύκλιος…

Κοινωνία
Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα — Τι ισχύει για τράπεζες, δημόσιο

Η γιορ­τή του Αγί­ου Πνεύ­μα­τος δεν περι­λαμ­βά­νε­ται στις επί­ση­μες αργί­ες που ορί­ζει ο νόμος για τους εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα.…