Περιήγηση: Διάγγελμα Μητσοτάκη

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για το διάγγελμα Μητσοτάκη: «Αποτελεί κοροϊδία να μιλάει για μέτρα ανακούφισης ο πρωθυπουργός»

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το διάγ­γελ­μα του Κ. Μητσο­τά­κη σημειώ­νει: «Απο­τε­λεί του­λά­χι­στον κοροϊδία…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Εξήγγειλε μέτρα-ασπιρίνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κυβερνητικής πολιτικής

Μέτρα-«ασπιρίνες», τα οποία σε καμιά περί­πτω­ση δεν αντι­με­τω­πί­ζουν τις επι­πτώ­σεις της κυβερ­νη­τι­κής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, ανα­κοί­νω­σε σε τηλε­ο­πτι­κό του μήνυ­μα ο…

Επικαιρότητα
Διάγγελμα κοροϊδία συγκάλυψη ευθυνών από Μητσοτάκη — ΚΚΕ: Τέλος με τα ψέματα: Μόνο λαός θα σώσει τον λαό

Νέοι περιο­ρι­σμοί για τους ανεμ­βο­λί­α­στους αντί για ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας Ένα ακό­μα διάγ­γελ­μα για μέτρα στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής που…

Πολιτική
Τσίπρας για διάγγελμα Μητσοτάκη: Επανέφερε τις προτάσεις συναίνεσης με τοποθέτηση υπ. Υγείας κοινής αποδοχής

Την πρό­τα­ση για υπουρ­γό Υγεί­ας κοι­νής απο­δο­χής επα­νέ­λα­βε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας κάνο­ντας νέο νεύ­μα συναί­νε­σης προς την κυβέρ­νη­ση για την…

Ατέχνως
Ένα ακόμη διάγγελμα μέτρων και ατομικής ευθύνης για να κρυφτεί η εγκληματική πολιτική

Άλλο ένα διάγ­γελ­μα που απο­τε­λεί προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης της εγκλη­μα­τι­κής δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας από την κυβέρ­νη­ση, έκα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσοτάκη,…

Επικαιρότητα
Διάγγελμα Μητσοτάκη για πυρκαγιές: Προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα υποσχόμενος αποζημιώσεις

Να συμ­μα­ζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα, προ­σπα­θεί ο πρω­θυ­πουρ­γός με τα αλλε­πάλ­λη­λα διαγ­γέλ­μα­τα για την ανυ­πο­λό­γι­στη κατα­στρο­φή που προ­κά­λε­σαν οι πυρ­κα­γιές σε…