Περιήγηση: Διαβητικοί

Προτεινόμενο
Κορονοϊός: Ποιοι ενδροκρινολογικοί ασθενείς είναι ευπαθείς και τι να προσέχουν

Χρή­σι­μες οδη­γί­ες για τους ενδο­κρι­νο­λο­γι­κούς ασθε­νείς δίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ενδο­κρι­νο­λό­γος-δια­βη­το­λό­γος τ. λέκτο­ρας της Ιατρι­κής Σχο­λής του Harvard, Παρα­σκευή Μεντζελοπούλου,…