Περιήγηση: διαδίκτυο

Απόψεις
Η επίδραση των σκηνών βίας και σεξ στην τηλεόραση και το διαδίκτυο

Γρά­φει ο Ευστρά­τιος Παπά­νης // Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαί­ου Η ατι­μώ­ρη­τη βία και η ανεύ­θυ­νη σεξουα­λι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, έτσι όπως…

Επικαιρότητα
Θρασύδειλα φασιστοειδή «χάκαραν» ιστοσελίδα ξερνώντας αντικομμουνισμό

Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς επέ­λε­ξαν άγνω­στοι για να εξα­πο­λύ­σουν δια­δι­κτυα­κή επί­θε­ση σε ενη­με­ρω­τι­κή ιστο­σε­λί­δα, ξερ­νώ­ντας αντι­κομ­μου­νι­σμό αλλά και απει­λές.  Συγκε­κρι­μέ­να, αργά το βράδυ…

Πολιτική
Οι ΗΠΑ «πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι» στην προσπάθεια αποκλεισμού της Κούβας από το ίντερνετ

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Όλοι οι Κου­βα­νοί έχουν ίντερ­νετ από τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο. Η είδη­ση πως ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Ντίας…

Ματιές στην Επικαιρότητα
e‑λογοκρισία

Το τουρ­κι­κό κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε νόμο που επι­τρέ­πει το μπλο­κά­ρι­σμα περιε­χο­μέ­νου που αναρ­τά­ται στο δια­δί­κτυο, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε έντο­νη ανη­συ­χία για περισ­σό­τε­ρη λογοκρισία.…