Περιήγηση: Διαδηλωτές

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την αστυνομική επίθεση στις 6 Απρίλη κατά διαδηλωτών στο λιμάνι

Απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία σχε­τι­κά με την επί­θε­ση που δέχτη­καν οι δια­δη­λω­τές από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την ημέρα…

Κοινωνία
Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος: Αστυνομικοί υποδύονται τους φωτογράφους και καταγράφουν διαδηλωτές

Με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα ότι άνδρες της Ασφά­λειας υπο­δυό­με­νοι τους εικο­νο­λή­πτες και τους τεχνι­κούς ΜΜΕ κατέ­γρα­φαν δια­δη­λω­τές σε δημό­σιες συγκε­ντρώ­σεις, η Ένω­ση Φωτορεπόρτερ…