Περιήγηση: Διαδηλώσεις

Διεθνή
Βηρυτός: Εισβολή διαδηλωτών στο ΥΠΕΞ — Ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σημείο των κινητοποιήσεων

Ένας Λιβα­νέ­ζος αστυ­νο­μι­κός σκο­τώ­θη­κε στις συγκρού­σεις που ξέσπα­σαν μετα­ξύ δια­δη­λω­τών και των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας στο κέντρο της Βηρυ­τού σήμε­ρα, έγινε…

Πολιτική
Με λεκτικό ελιγμό προσπάθησε ο Χρυσοχοΐδης να κρύψει την ουσία του χουντικού νόμου που απαγορεύει τις διαδηλώσεις

Με λεκτι­κό ελιγ­μό ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, προ­σπά­θη­σε στη Βου­λή να κρύ­ψει την ουσία του χου­ντι­κού νόμου…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ένα βαρναλικό ποιητικό σχόλιο για την προσπάθεια απαγόρευσης των απεργιών 

Ένα βαρ­να­λι­κό ποι­η­τι­κό σχό­λιο για την προ­σπά­θεια απα­γό­ρευ­σης των απερ­γιών από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Σύμ­φω­να με το υπο­κα­τά­θε­ση νομο­σχέ­διο με…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο-τερατούργημα για τις διαδηλώσεις

«Το νομο­σχέ­διο για τις δια­δη­λώ­σεις, που διέρ­ρευ­σε στην εφη­με­ρί­δα Καθη­με­ρι­νή, θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί ως ένα νομο­σχέ­διο κατα­στο­λής, αυθαι­ρε­σί­ας, ποινικοποίησης…

Πολιτική
Τα σχέδια της κυβέρνησης για να βάλει στο «γύψο»της διαδηλώσεις — Τι αποκαλύπτει η «Καθημερινή»

Τους βασι­κούς άξο­νες για για περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων  οι οποί­οι θα συζη­τη­θούν στην αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου παρου­σιά­ζει η «Καθη­με­ρι­νή»…