Περιήγηση: Διαδηλώσεις

Επικαιρότητα
Διαδηλώσεις μόνο σε οριοθετημένο χώρο προανήγγειλε ο Πέτσας — Ακόμη ένα χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων -

Τη στιγ­μή που και η παρού­σα κυβέρ­νη­ση ΝΔ (παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από το ΣΥΡΙΖΑ) «Γη και ύδωρ» στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους…

Διεθνή
Χιλή: Πλήθος καταγγελιών για δολοφονίες, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, ξυλοδαρμοί και σοβαρούς τραυματισμούς από τις αρχές

Αυξά­νο­νται τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες οι καταγ­γε­λί­ες για παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας στη Χιλή, η οποία συγκλονίζεται…

Διεθνή
Αλβανία: Διαδήλωση της αντιπολίτευσης και σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή

Η αστυ­νο­μία των Τιρά­νων έκα­νε εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων για να δια­λύ­σει τους χιλιά­δες δια­δη­λω­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης που προ­σπά­θη­σαν να εισβάλουν…

Πολιτισμός
Τέλος οι τζάμπα ταινίες στο διαδίκτυο — Μπλόκο σε 38 ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και σχετικό περιεχόμενο

Εντο­λή να δια­κό­ψουν την πρό­σβα­ση σε δεκά­δες ιστο­σε­λί­δες, μέσω των οποί­ων ανα­πα­ρά­γο­νται παρά­νο­μα ται­νί­ες, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και άλλο κινη­μα­το­γρα­φι­κό περιεχόμενο,…

Διεθνή
Νέο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: το εργοτάξιο της ντροπής — Απαράδετες συνθήκες εργασίας, αστυνομική βία και τρομοκρατία

Εκα­το­ντά­δες εργά­τες του νέου αερο­δρο­μί­ου της Κων/πολης συνε­χί­ζουν να κρα­τού­νται από την αστυ­νο­μία μετά τις μαζι­κές συλ­λή­ψεις των τελευ­ταί­ων ημερών…