Περιήγηση: Διαδηλώσεις

Διεθνή
Έκκληση αλληλεγγύης από Τουντέχ — Η λαϊκή πάλη να ενδυναμωθεί και για την απελευθέρωση των συλληφθέντων

Έκκλη­ση για πλα­τιά εκστρα­τεία αλλη­λεγ­γύ­ης για τις μαζι­κές συλ­λή­ψεις του θεο­κρα­τι­κού καθε­στώ­τος του Ιράν απευ­θύ­νει το κόμ­μα Του­ντέχ σε όλες…