Περιήγηση: Διαδικασία Αποτέφρωσης

Ατέχνως
Αποτέφρωση νεκρών στην Ελλάδα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την διαδικασία

Έπει­τα από προ­σπά­θειες δεκα­ε­τιών, παρά την επί­μο­νη αντί­δρα­ση της Εκκλη­σί­ας, ξεκί­νη­σε φέτος τη λει­τουρ­γία του το πρώ­το (ιδιω­τι­κό) απο­τε­φρω­τή­ριο στην…