Περιήγηση: Διαδικτυακή Συναυλία

Μουσική
Μεγάλη διαδικτυακή συναυλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου την Κυριακή στις 9 μ.μ.

Αυτήν την Κυρια­κή, 13 Δεκέμ­βρη, στις 9 μ.μ., συντο­νι­ζό­μα­στε στην πλατ­φόρ­μα «estage.gr» και παρα­κο­λου­θού­με τη μεγά­λη δια­δι­κτυα­κή συναυ­λία του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, ενι­σχύ­ο­ντας το Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης του.…

Εκδηλώσεις
Διαδικτυακή συναυλία της ΚΝΕ στις 17 Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο: «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…»

Στη δια­δι­κτυα­κή συναυ­λία της ΚΝΕ για τα 47 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, με τίτλο: «Ο δρό­μος έχει τη δική του ιστορία…»,…