Περιήγηση: Διαδικτυακό Σεμινάριο

Εκδηλώσεις
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Σήμερα το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο ενάντια στις στρατιωτικές βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Διε­θνές δια­δι­κτυα­κό σεμι­νά­ριο διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα Κυρια­κή 23 Φλε­βά­ρη το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης, στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Μέρας Δρά­σης κατά των στρατιωτικών…