Περιήγηση: Διαζύγιο

Πολιτική
Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Featured Video Play Icon
Αλ. Παπαρήγα: Υπονομεύεται και υποσκάπτεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας

Την υπο­νό­μευ­ση και υπό­σκα­ψη του δια­κη­ρυγ­μέ­νου στό­χου του νομο­σχε­δί­ου να εξα­σφα­λί­σει την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα των παι­διών μετά τη λύση…

Επικαιρότητα
Σ. Αραβία: Άκουσον άκουσον, υποχρεώνουν τον άντρα να ειδοποιήσει με SMS την γυναίκα όταν την χωρίζει!!!

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Οι Επα­να­στα­τι­κές Αλλα­γές που αφο­ρούν τις γυναί­κες συνε­χί­ζο­νται στην Σαου­δι­κή Αρα­βία. Δεν φτά­νει που: — το 2015…