Περιήγηση: Διακινητές προσφύγων

Διεθνή
Τουρκία: Διακινητές παράτησαν μετανάστες σε έναν ελαιώνα στην επαρχία Αϊντίν, λέγοντάς τους ότι έφτασαν στην Ιταλία

Δια­κι­νη­τές προ­σπά­θη­σαν να ξεγε­λά­σουν μια ομά­δα 84 μετα­να­στών αφή­νο­ντάς τους να πιστεύ­ουν ότι έφτα­σαν στην Ιτα­λία, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βρίσκονταν…

Κοινωνία
Μια καλά οργανωμένη και επικερδής βιομηχανία η διακίνηση προσφύγων και μεταναστών

Χιλιά­δες άνθρω­ποι στην Αφρι­κή θέλουν να εγκα­τα­λεί­ψουν τις πατρί­δες τους και να έρθουν στον «παρά­δει­σο Ευρώ­πη». Ένα επι­κίν­δυ­νο ταξί­δι που για κάποιους…