Περιήγηση: Διακοπή νερού στη Θεσσαλονίκη

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη- Οι εργαζόμενοι και ο λαός μπορούν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα

«Οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης μπο­ρούν να βγά­λουν χρή­σι­μα συμπε­ρά­σμα­τα από το γεγο­νός της πολυ­ή­με­ρης δια­κο­πής της υδροδότησης.…