Περιήγηση: Διαμάντω Μανωλάκου

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απεργία εργαζομένων ΟΤΑ: Χημικά και μπλόκο της Αστυνομίας στους απεργούς στους δήμους (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με χημι­κά και μπλό­κο της Αστυ­νο­μί­ας στους δρό­μους περι­με­τρι­κά του Κολω­να­κί­ου αντι­με­τω­πί­στη­καν οι απερ­γοί εργα­ζό­με­νοι στους ΟΤΑ, που απερ­γούν σήμερα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Μανωλάκου: Νέο έγκλημα σε βάρος των λαϊκών αναγκών το νομοσχέδιο για το νερό (VIDEO)

Το λαϊ­κό αίτη­μα για από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου που επι­τα­χύ­νει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού μετέ­φε­ρε στη Βου­λή η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του…

Πολιτική
της Μ. Κομνηνάκα στη Βουλή
Featured Video Play Icon
Οι οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία — Οι τοποθετήσεις Γ. Δελής- Μ. Συντυχάκη- Δ. Μανωλάκου- Μ. Κομνηνάκα

«Ασυμ­βί­βα­στη η πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των καπι­τα­λι­στι­κών κερ­δών με την πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού» ανέ­φε­ρε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ…

Πολιτική
ΚΚΕ: Απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης και υλοποίηση ενός συνόλου προϋποθέσεων για την ευζωία των ζώων συντροφιάς

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τη Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, βου­λευ­τή Β’ Πει­ραιά του κόμ­μα­τος και τον Ορέ­στη Δια­μα­ντό­που­λο, κτη­νί­α­τρο μέλος του…

Επικαιρότητα
Χατζηδάκης — ΝΔ: Όπως προχώρησα με τη ΔΕΗ έτσι θα προχωρήσω με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το «παι­χνί­δι» από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ γίνε­ται πλέ­ον μονό­το­να  και με «σημα­δε­μέ­να» χαρ­τιά, πατώ­ντας στην «πλού­σια» κλη­ρο­νο­μιά του Σύριζα…

Επικαιρότητα
Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα και τη Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, συνα­ντή­θη­κε, σήμε­ρα Παρα­σκευή 6 Σεπτέμ­βρη, στη Βου­λή, με…

Επικαιρότητα
Περιφερειακές εκλογές 2019: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 4ο Γυμνά­σιο Αγ. Αναργύρων…