Περιήγηση: Διανομή τροφίμων

Ποίημα
Διανομή τροφίμων…

FEAD* δια­νο­μή τρο­φί­μων δωρε­άν φτά­νει να δεί­τε μια φορά τ’ αλα­φια­σμέ­να πρό­σω­πα να φεύ­γουν μ’ ένα χαρ­τό­κου­το στον ώμο φρούτα…