Περιήγηση: Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία

Να συγκλη­θεί η Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής για να υπάρ­ξει ενη­μέ­ρω­ση για την απο­στο­λή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στην…

Πολιτική
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Πληρώνουμε οπλικά συστήματα που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ και όχι την υπεράσπιση των συνόρων

Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας καλού­νται ακό­μα μια φορά να πλη­ρώ­σουν για οπλι­κά συστή­μα­τα που θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για επι­χει­ρή­σεις στην περιοχή…