Περιήγηση: Διαρροή προσωπικών δεδομένων

Διεθνή
Νέο επεισόδιο στις “κόντρες” ΗΠΑ-ΕΕ: πρόστιμο στο μονοπώλιο Facebook-Instagram “Meta” …και στο βάθος Κίνα

Τις εντει­νό­με­νες αντι­θέ­σεις μετα­ξύ ΗΠΑ και ΕΕ, παρά τις διά­φο­ρες προ­σπά­θειες ανα­ζή­τη­σης συμ­βι­βα­σμών τα τελευ­ταία χρό­νια, ήρθε να «υπεν­θυ­μί­σει» η…

Κοινωνία
Facebook: Διαρροή δεδομένων για 617.000 ελληνικούς και 150.000 κυπριακούς λογαριασμούς

Σε περί­που 620.000 υπο­λο­γί­ζο­νται οι λογα­ρια­σμοί των χρη­στών του Facebook στην Ελλά­δα, προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να των οποί­ων έχουν διαρ­ρεύ­σει. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμφωνα…