Περιήγηση: Διαρροή φυσικού αερίου

Ατέχνως
Ισχυρή έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυ­ρή έκρη­ξη από διαρ­ροή φυσι­κού αερί­ου, σημειώ­θη­κε στη συνοι­κία Μπέ­γιο­γλου στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι υπη­ρε­σί­ες έκτακτης…