Περιήγηση: Διατμηματική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ

Κοινωνία
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ”: Επανακυκλοφορεί το έκτακτο 16σέλιδο τεύχος με αφορμή τον πόλεμο

Λόγω μεγά­λης ζήτη­σης  εκτυ­πώ­νε­ται  και δια­νέ­με­ται ξανά Έντο­νο ενδια­φέ­ρον προ­σέλ­κυ­σε το έκτα­κτο 16σέλιδο τεύ­χος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» που κυκλο­φό­ρη­σε στις αρχές του Μάρτη,…