Περιήγηση: Διαφημίσεις

Διεθνή
Νέο σκάνδαλο: YouTube και Google συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα παιδιών για να τους παρουσιάζουν στοχευμένες διαφημίσεις

Αμε­ρι­κα­νι­κές οργα­νώ­σεις κατη­γό­ρη­σαν σήμε­ρα το YouTube και τη μητρι­κή του Google ότι συγκε­ντρώ­νουν τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να παι­διών και τα χρησιμοποιούν…