Περιήγηση: Διαφημιστική δαπάνη ΜΜΕ

Πολιτική
Το ΚΚΕ θα καταθέσει ρύθμιση για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη σε ΜΜΕ

«Το ΚΚΕ επα­νει­λημ­μέ­να έχει τονί­σει ότι τα μηνύ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας, πόσω μάλ­λον με μια…