Περιήγηση: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της ΚΝΕ στα ΑΕΙ-ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας για την ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Τη θέση ότι οι εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα για την ίδρυ­ση του νέου Διε­θνούς Πανε­πι­στη­μί­ου Ελλά­δας “κινή­θη­καν στην γνωστή…