Περιήγηση: Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

Επικαιρότητα
Αίτημα των Παλαιστινίων στο ΔΠΔ για διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα

Ο Παλαι­στί­νιος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ριγιάντ αλ-Μάλι­κι ζήτη­σε σήμε­ρα από τους εισαγ­γε­λείς του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) να ξεκι­νή­σουν πλή­ρη έρευνα…