Περιήγηση: Διεθνής Έκθεση Όπλων

Διεθνή
Λονδίνο: Παρέμβαση μελών της κομμουνιστικής νεολαίας σε διεθνή έκθεση όπλων

Μια δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη περί­με­νε τους διορ­γα­νω­τές και επι­σκέ­πτες της διε­θνούς έκθε­σης οπλι­κών συστη­μά­των στο Λον­δί­νο, όταν ακτι­βι­στές και μέλη της…