Περιήγηση: Διεθνής Αμνηστία

Διεθνή
Οι ιδρυτές της ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία ήταν αντικομμουνιστές και συνεργάτες των Μυστικών Υπηρεσιών

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Η Διε­θνής Αμνη­στία, είναι η πιο γνω­στή MKO, υπε­ρά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, ιδιαί­τε­ρα των φυλα­κι­σμέ­νων, που υπο­στη­ρί­ζε­ται από…