Περιήγηση: Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
85η ΔΕΘ: «Σιγή νεκροταφείου» θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση ενόψει συλλαλητηρίων για τα εγκαίνια

«Σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» φαί­νε­ται θέλει να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση ενό­ψει των εγκαι­νί­ων της 85ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Γι’ αυτό και ο…

Ανακοινώσεις
ΔΕΘ: Κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 11 Σεπτέμβρη στην πλατεία ΧΑΝΘ

Με σύν­θη­μα «Η δίκαιη οργή να γίνει δύνα­μη οργά­νω­σης και αγώ­να», συγκέ­ντρω­ση διορ­γα­νώ­νουν εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα το Σάβ­βα­το 11 Σεπτέμ­βρη στις…

Ανακοινώσεις
ΔΕΘ: Αγωνιστικό ραντεβού το Σάββατο 12/9 στην πλατεία ΧΑΝΘ — Θα παραβρεθεί ο Δ. Κουτσούμπας

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης κυβέρ­νη­σης — κεφα­λαί­ου, όπως και στην προ­σπά­θεια αμπα­λα­ρί­σμα­τός της μέσα σε…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Νέα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση — Ακυρώνεται η ΔΕΘ

Νέα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού ανα­κοί­νω­σε η ανα­πλη­ρώ­τρια κυβερ­νη­τι­κή εκπρό­σω­πος Αρι­στο­τε­λεία Πελώ­νη. Μετα­ξύ άλλων, η κ. Πελώ­νη ανακοίνωσε…

Πολιτική
Άθλια προσπάθεια της ναζιστικής Χρυσής Αυγής να προβοκάρει το συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Λει­τουρ­γώ­ντας για ακό­μη μια φορά ως γρα­νά­ζι του συστή­μα­τος και έχο­ντας βαθιά έχθρα απέ­να­ντι στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, η ναζι­στι­κή εγκληματική…

Υγεία
Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατόμων…