Περιήγηση: Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση

Διεθνή
Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Τηλεδιάσκεψη των Κομμάτων της «Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης»

Στις 24 Νοέμ­βρη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τηλε­διά­σκε­ψη των Κομ­μά­των της «Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης», στην οποία συζη­τή­θη­καν τα άρθρα για το 12ο τεύχος…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση – κυκλοφόρησε το νέο τεύχος

Το 9ο τεύ­χος της Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης εί­ναι αφιε­ρω­μέ­νο στην εργα­τι­κή τάξη, στο εργα­τι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα και στη δου­λειά των…