Περιήγηση: Διεθνής Τηλεδιάσκεψη Κομμουνιστικών & Εργατικών Κομμάτων

Επικαιρότητα
“Για να μιλήσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, απλά, πρέπει να σταματήσεις να είσαι καπιταλιστής”

Δ. Κου­τσού­μπας — έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των Κάτω τα χέρια από την Κού­βα Αλλη­λεγ­γύη στην Κού­βα, σε…

Πολιτική
. Κουτσούμπας Στο πλευρό κάθε λαού που αγωνίζεται ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό κάθε λαού που αγωνίζεται ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην εισα­γω­γι­κή του ομι­λία στη σημε­ρι­νή έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη της Διε­θνούς Συνά­ντη­σης Κομμουνιστικών…