Περιήγηση: διεθνισμός

Επικαιρότητα
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ξεκίνησαν οι νταλίκες με τη βοήθεια που συγκέντρωσαν τα Συνδικάτα για τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα από την Αθή­να, με προ­ο­ρι­σμό την Τουρ­κία, οι ντα­λί­κες με το ανθρω­πι­στι­κό υλι­κό που μαζί με τα είδη…

Απόψεις
Εθνικισμός, κοσμοπολιτισμός, διεθνισμός για γνήσιος πατριωτισμός

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στα πρό­σφα­τα συλ­λα­λη­τή­ρια για την «Ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας», αλλά και σε μιας σει­ρά άρθρα, σχό­λια, δημο­σιεύ­μα­τα προβάλλεται…

Πολιτική
ΚΝΕ: «Οι γείτονες λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αντίθετα έχουν κοινό αντίπαλο το σύστημα της εκμετάλλευσης»

Σε ανα­κοί­νω­ση του το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει την κατα­στο­λή της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν σε βάρος μελών του…