Περιήγηση: Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλευρό των μεταναστών για να εκφραστεί αλληλεγγύη στα ταξικά μας αδέρφια

Τη Διεύ­θυν­ση Αλλο­δα­πών και Μετα­νά­στευ­σης Αθη­νών, Κεντρι­κού Τομέα και Δυτι­κής Αττι­κής επι­σκέ­φθη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής αντιπροσωπείας…