Περιήγηση: Δικαιοσύνη

Επικαιρότητα
Ημερίδα του ΚΚΕ: «Δικτατορία του κεφαλαίου: Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού “επιτελικού κράτους δικαίου”» (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Στο φόντο της εντει­νό­με­νης κατα­στο­λής, των παρα­κο­λου­θή­σε­ων — υπο­κλο­πών, των πυκνών εξε­λί­ξε­ων και συζη­τή­σε­ων γύρω από το «κρά­τος δικαί­ου» και…

Ανακοινώσεις
Για χυδαιότητες Μπαλάσκα κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διοι­κη­τι­κή Έρευ­να σε βάρος του συν­δι­κα­λι­στή Σταύ­ρου Μπα­λά­σκα, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων, διέ­τα­ξε σήμε­ρα το…

Απόψεις
Στην χώρα που καταδικάζει τις καθαρίστριες αυστηρότερα από Ναζί εγκληματίες…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής-ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής είναι άλλος ένας «θρίαμβος»της αστι­κής δικαιο­σύ­νης. Η…

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων: Να δημιουργηθεί τείχος αλληλεγγύης για την καθαρίστρια μητέρα 13 παιδιών

Ακό­μα μια κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, σε 8ετή κάθειρ­ξη, της αστι­κής δικαιο­σύ­νης των Ιωαν­νί­νων αυτή τη φορά, σε εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα που το…