Περιήγηση: Δικαιοσύνη

Ανακοινώσεις
Για χυδαιότητες Μπαλάσκα κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Διοι­κη­τι­κή Έρευ­να σε βάρος του συν­δι­κα­λι­στή Σταύ­ρου Μπα­λά­σκα, μέλους της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων, διέ­τα­ξε σήμε­ρα το…

Απόψεις
Στην χώρα που καταδικάζει τις καθαρίστριες αυστηρότερα από Ναζί εγκληματίες…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής-ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής είναι άλλος ένας «θρίαμβος»της αστι­κής δικαιο­σύ­νης. Η…

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων: Να δημιουργηθεί τείχος αλληλεγγύης για την καθαρίστρια μητέρα 13 παιδιών

Ακό­μα μια κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, σε 8ετή κάθειρ­ξη, της αστι­κής δικαιο­σύ­νης των Ιωαν­νί­νων αυτή τη φορά, σε εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα που το…

Απόψεις
Η «δικαιοσύνη» που φυλακίζει την Ηριάννα και αθωώνει τον Αμβρόσιο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το αστι­κό δικα­στή­ριο, σημεί­ω­νε ο Λένιν, απο­τε­λεί «τυφλό, εκλε­πτυ­σμέ­νο εργα­λείο κατα­πί­ε­σης των τάξε­ων που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται, που περιφρουρεί…

Απόψεις
Φτύστε τον φασιστόπαπα Αμβρόσιο! (Με τη βούλα της Δικαιοσύνης)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ο βρι­κό­λα­κας Αιγια­λεί­ας και Καλα­βρύ­των, ο φασι­στό­πα­πας, ο χου­ντο­ταγ­μα­τάρ­χης της χωρο­φυ­λα­κής, αθω­ώ­θη­κε. Πριν είχε δηλώ­σει στο δικαστήριο: …