Περιήγηση: Δικαστική απόφαση

Κοινωνία
Κανονικά η απεργία — Πρωτοφανής δικαστική απόφαση «διευθέτησης» του χρόνου έναρξης της απεργίας

Κυβέρ­νη­ση, εργο­δο­σία, μετά τη διευ­θέ­τη­ση του εργά­σι­μου χρό­νου άρχι­σαν τις «διευ­θε­τή­σεις» και του …απερ­για­κού χρό­νου. Έτσι, το βρά­δυ της Τρίτης…