Περιήγηση: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΜΕΡΙΔΑ «Δικτατορία του κεφαλαίου: Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού “επιτελικού κράτους δικαίου”»

«Φταί­ει ένα “παρα­κρά­τος εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων”; Ή το “υπερ­συ­γκε­ντρω­τι­κό κρά­τος”; Βρί­σκε­ται η απά­ντη­ση σε μέτρα “δια­φά­νειας”, “θεσμι­κά αντί­βα­ρα”; Στην “τήρη­ση της…

Επικαιρότητα
Ο Δικηγορικός Σύλλογος καταδικάζει την αστυνομική βία – απαιτεί άμεση απόδοση ευθυνών

Ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών εκφρά­ζει τον έντο­νο απο­τρο­πια­σμό του για τα φαι­νό­με­να υπέρ­βα­σης των νομί­μων ορί­ων αστυ­νο­μι­κής βίας σε βάρος…

Κοινωνία
Καταπέλτης ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα του ασύλου των 8 Τούρκων αξιωματικών

Ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία του για την εξέ­λι­ξη της υπό­θε­σης της αίτη­σης παρο­χής διε­θνούς προ­στα­σί­ας (αίτη­σης…