Περιήγηση: Δικηγόροι

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ — ΤΑΞΙ — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Με μεγάλη συγκέντρωση στο υπ. Οικονομικών διεμήνυσαν ότι «η φοροεξόντωση δεν θα περάσει»

Με μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών χιλιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, αυτο­κι­νη­τι­στές ταξί, μισθω­τοί και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι δικη­γό­ροι, μισθω­τοί τεχνι­κοί και…

Κοινωνία
Ένταση στη δίκη των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη — Παραμένει η εισαγγελέας

Υψη­λοί τόνοι επι­κρά­τη­σαν στο Πρω­το­βάθ­μιο Κακουρ­γιο­δι­κείο που δικά­ζει την υπό­θε­ση Τοπα­λού­δη, μετά την άφι­ξη εντός του δικα­στη­ρί­ου του σύμ­βου­λου του…