Περιήγηση: Δικτατορία του προλεταριάτου

Προτεινόμενο
Η Δικτατορία του Προλεταριάτου ως απάντηση στην Αστική Εξουσία

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Η Δικτα­το­ρία του Προ­λε­τα­ριά­του ως απά­ντη­ση στην Αστι­κή Εξου­σία και η …Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, 150 χρό­νια αργό­τε­ρα από τη…