Περιήγηση: Διονύσης Σιμόπουλος

Κοινωνία
Ελληνικά Hoaxes: Οι fake δημοσιογράφοι με fake συνεργάτες!!!

Πρό­σφα­τα το zοugla.gr κατήγ­γει­λε τα Ελλη­νι­κά Hoaxes για παρα­πλά­νη­ση δημο­σιο­γρα­φι­κών ενώ­σε­ων προ­κει­μέ­νου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κοί να απο­κτή­σουν τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ιδιότητα…